Autor

Bc. Miriam Sirotňáková

Odbor

Aplikovaná matematika

(Manažérska matematika)

Školiteľ

doc. RNDr. Ivan Kupka, CSc.

Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky